Algemene voorwaarden

TOUCH OF SILVER - ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Touch of Silver Touch of Silver is de handelsnaam van de commanditaire vennootschap met als zaakvoerder Delia Varela, wonende te 9050 Gentbrugge, België, Ooievaarsnest 15, nationaal nummer 86.10.02-456.02. Touch of Silver heeft BE0550951585 als ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele relatie die ontstaat tussen ‘Touch of Silver’ als leverancier en een derde partij als cliënt. Touch of Silver biedt op haar website www.touchofsilver.be zilveren juwelen te koop aan tegen een op deze website vermelde prijs, al dan niet nog op één of andere wijze (bijvoorbeeld middels een kortingsbon) aangepast. Door betaling, middels de op de website van Touch of Silver uiteengezette procedure, van deze prijs, gaat de cliënt in op dit aanbod tot aankoop, en komt tussen de cliënt en Touch of Silver een koop-verkoop tot stand. Totstandkoming, aldus, van een koop-verkoop tussen de cliënt en Touch of Silver impliceert onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de cliënt van het feit dat op deze koop-verkoop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 - Koop-verkoop Tussen de cliënt en Touch of Silver komt een koop-verkoop tot stand met betrekking tot een welbepaald product, zodra de cliënt de door Touch of Silver voor dit product gevraagde prijs betaald heeft (zie artikel 4, tweede alinea). Een bevestiging van deze aankoop door Touch of Silver is daartoe niet vereist. Samen met betaling dient de cliënt aan Touch of Silver minstens één van volgende gegevens te bezorgen: een (vast of mobiel) telefoonnummer waarop de cliënt courant bereikbaar is, of een e-mailadres dat door de cliënt courant geraadpleegd wordt. Voor de totstandkoming van de koop-verkoop is de mededeling van één van deze gegevens nochtans niet doorslaggevend.

Artikel 4 - Prijs Alle prijzen worden vermeld in euro, en zijn Belgische btw inbegrepen.

Artikel 5 - Levering Touch of Silver zal een aangekocht product binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling op haar rekening, verzenden naar het adres vermeld op het rekeninguittreksel waaruit de betaling blijkt, tenzij de cliënt, samen met de betaling, aan Touch of Silver op ondubbelzinnige wijze een ander adres meedeelt. Indien verzending door Touch of Silver van een aangekocht product om enige reden niet binnen de termijn van 5 (vijf) werkdagen kan verricht worden (bijvoorbeeld bij uit voorraad zijn van een product), zal Touch of Silver dit binnen deze termijn aan de cliënt laten weten, zonder evenwel tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. In dat geval heeft de cliënt de keuze tussen latere levering door Touch of Silver, binnen een onderling overeen te komen termijn, of terugstorting van de reeds betaalde prijs op de rekening van de cliënt van waarop de betaling verricht werd. In het laatste geval wordt de koop-verkoop ontbonden, en wordt de reeds betaalde prijs door Touch of Silver onverwijld teruggestort. Eventuele kosten van deze terugstorting (bijvoorbeeld bij een buitenlandse overschrijving) zijn ten laste van Touch of Silver. De kosten van verzending zijn ten laste van de cliënt of van Touch of Silver, zoals uiteengezet in artikel 4, tweede alinea. Het risico op verlies bij verzending is ten laste van Touch of Silver.  

Artikel 6 - Afstand van koop De cliënt heeft het recht om af te zien van de koop-verkoop binnen de termijn die de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming voorziet, met name 14 (veertien) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na leveringsdatum. Wenst de cliënt aldus af te zien van de koop-verkoop, dan dient hij het aangekochte product binnen deze termijn onbeschadigd en in de originele verpakking terug te zenden naar Touch of Silver, op het commercieel adres te 3001 Heverlee, L.E. Van Arenbergplein 11/103. Ten laatste bij terugzending door de cliënt, dient deze aan Touch of Silver te laten weten af te zien van de koop-verkoop, middels verzending van een e-mailbericht naar info@touchofsilver.be. De kosten van terugzending, en het risico op verlies, zijn ten laste van de cliënt. Indien een aangekocht product beschadigd aan de cliënt wordt geleverd, dient deze dit onmiddellijk, en uiterlijk binnen de 2 (twee) kalenderdagen na ontvangst van de levering aan Touch of Silver te melden, met uitdrukkelijke omschrijving van de aard en omvang van de beschadiging. Voorts dient de cliënt in dat geval het aangekochte product, binnen een termijn van 4 (vier) kalenderdagen na ontvangst van de levering, in de originele verpakking aangetekend terug te zenden naar Touch of Silver, op het adres te 9050 Gentbrugge, Ooievaarsnest 15. De kosten van terugzending zijn in dit geval ten laste van Touch of Silver. Indien de cliënt uiterlijk binnen de 2 (twee) kalenderdagen na ontvangst van de levering niet aan Touch of Silver heeft gemeld een beschadigd product te hebben ontvangen met uitdrukkelijke omschrijving van de aard en omvang van de beschadiging en/of het aldus beschadigde product niet ook effectief heeft teruggezonden binnen de 4 (vier) kalenderdagen na ontvangst van de levering, geldt een onweerlegbaar vermoeden dat het product onbeschadigd aan de cliënt werd geleverd. Uiteraard behoudt de cliënt ook in dit geval nog het recht om af te zien van de koop-verkoop, overeenkomstig de eerste alinea, maar in dat geval zijn de kosten van terugzending, en het risico op verlies, ten laste van de cliënt. De door de cliënt reeds betaalde prijs wordt door Touch of Silver teruggestort op de rekening van de cliënt van waarop de betaling verricht werd, en dit onverwijld na ontvangst van het product. Eventuele kosten van deze terugstorting (bijvoorbeeld bij een buitenlandse overschrijving) zijn ten laste van de cliënt, behalve in het in de tweede alinea uiteengezette geval van beschadiging van het product.

Artikel 7 - Garantie Touch of Silver garandeert dat elk product waaromtrent op de website wordt gesteld dat het vervaardigd is uit puur 925 sterling zilver, ook effectief puur 925 sterling zilver is. Voorts worden op de website van Touch of Silver ook tips gegeven om slijtage, verkleuring, … van zilveren juwelen tegen te gaan. Om die redenen geeft Touch of Silver aan de cliënt niet het recht om met betrekking tot een juweel dat na verloop van tijd slijtage vertoont, verkleurd is, …, alsnog af te zien van de koop-verkoop, behoudens in het geval uiteengezet in artikel 6. In uitzondering hierop, heeft de cliënt te goeder trouw die een juweel kocht met parels of met zirkoniasteentjes, waarvan één of meer parels of steentjes binnen een termijn van 6 (zes) maanden na leveringsdatum zouden loskomen , het recht om alsnog af te zien van de koop-verkoop. De cliënt dient het loskomen van de parels of de steentjes onmiddellijk na vaststelling van de schade, en uiterlijk binnen een termijn van 6 (zes) maanden na leveringsdatum, aan Touch of Silver te melden, met uitdrukkelijke omschrijving van de aard en omvang van de beschadiging. Voorts dient de cliënt in dat geval het aangekochte product binnen deze termijn van 6 (zes) maanden aangetekend terug te zenden naar Touch of Silver, op het adres te 9050 Gentbrugge, Ooievaarsnest 15. De kosten van terugzending zijn in dit geval ten laste van Touch of Silver. De door de cliënt reeds betaalde prijs wordt door Touch of Silver teruggestort op de rekening van de cliënt van waarop de betaling verricht werd, en dit onverwijld na ontvangst van het product. Eventuele kosten van deze terugstorting (bijvoorbeeld bij een buitenlandse overschrijving) zijn ten laste van Touch of Silver.

Artikel 8 - Toepasselijk recht Touch of Silver is een in België gevestigde onderneming. De contractuele relatie tussen de cliënt en Touch of Silver wordt uitsluitend beheerst door de regels van het Belgisch recht, zelfs wanneer de cliënt buiten België zou gevestigd zijn, de betaling vanuit een ander land dan België zou verricht worden of de levering dient te gebeuren buiten België.   In geval van een betwisting, verbindt Touch of Silver zich ertoe om steeds te goeder trouw te streven naar een regeling die voor beide partijen bevredigend is. Kan er alsnog tussen beide partijen geen akkoord bereikt worden, dan zullen uitsluitend de Belgische rechtbanken, en inzonderheid die van het rechtsgebied Leuven, bevoegd zijn.

Artikel 9 - Afwijkingen van de algemene voorwaarden Tussen de cliënt en Touch of Silver kunnen in sommige gevallen modaliteiten worden overeengekomen die afwijken van de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van de leveringstermijn. Aan dergelijke afwijkingen (bijvoorbeeld een kortere leveringstermijn, of een commerciële tegemoetkoming) kan een cliënt nooit enig verworven recht ontlenen.

Artikel 10 - Privacy Gelet op de Belgische privacywetgeving heeft de cliënt het recht zijn persoonsgegevens in te kijken in de bestanden van Touch of Silver en er eventuele wijzigingen in aan te brengen. Gegevens van de cliënt zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij Touch of Silver daartoe om enige reden zou verplicht zijn.

Artikel 11 – Wijziging van de algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 29 november 2013. Touch of Silver behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging van de algemene voorwaarden geldt evenwel slechts voor contractuele relaties die ontstaan nadat de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van Touch of Silver bekendgemaakt zijn